Beleid Stichting Afbouw, Kampen

De Stichting Afbouw, opgericht op 11 december 1957 en statutair gevestigd te Kampen, heeft ten doel de bevordering van de gereformeerde theologische weten­schap door doctoraalstudie en promoties van leerlingen van de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg).


Door de Belastingdienst is de Stichting Afbouw op 20 september 2007 officieel aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Conform de vereisten voor een ANBI wil dit beleidsplan inzicht geven in de te verrichten werkzaamheden, de werving van gelden, het vermogensbeheer en de besteding van het vermogen van de Stichting Afbouw.

1. Te verrichten werkzaamheden:

 1. Geldwerving,
 2. Fondsbeheer,
 3. Beoordeling subsidieaanvragen,
 4. Geldverstrekking,
 5. Verantwoording.

Minstens twee maal per jaar vergadert het bestuur, teneinde deze werkzaamheden naar behoren te verrichten. Elk jaar wordt volgens art. 8 van de statuten verslag van de verrichte werkzaamheden uitgebracht aan de Commissie van Advies.

2. Werving van gelden:

Vermelding in het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland, op de website van de Theologische Universiteit en/of een eigen website, eventueel persberichten.

De Stichting kan middelen verkrijgen uit

 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • giften
 • opbrengst van beleggingen

3. Vermogensbeheer:

Het beleid is erop gericht de beheerde gelden goed en veilig te beleggen, zodat voldoende rente-inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld, waarbij een accountantsverklaring wordt verstrekt.

4. Besteding van het vermogen:

Het beleid is gericht op financiële ondersteuning van onderzoek (dus niet van onderwijs of dienstverlening), uitmondend in een publicatie. Primair dissertaties en secundair andere wetenschappelijke publicaties van gereformeerde theologie.

Uitgangspunt is dat subsidies voor de drukkosten van een dissertatie worden verstrekt aan leerlingen van de Theologische Universiteit, die promoveren in Kampen of elders (binnen het gezamenlijke onderzoeksprogramma van Kampen en Apeldoorn). Bij ander onderzoek kan een dergelijke subsidie worden verstrekt na informatie inzake het belang voor de gereformeerde theologie, te beoordelen door het Bestuur van Afbouw met advies van de Commissie van Advies.

Personalia Stichting Afbouw, Kampen

Het Bestuur wordt gevormd door:

 • Prof.dr. B. Kamphuis, voorzitter
 • Prof.dr. P.H.R. van Houwelingen, secretaris
 • dhr. J. Bos, penningmeester
 • dr. J.M. Burger

De Commissie van Advies bestaat uit de hoogleraren van de Theologische Universiteit te Kampen.